Om mig

Jag har en grundskollärarexamen med inriktning årskurs 1-7 Ma/NO och har arbetat som klasslärare i 14 år i låg-och mellanstadiet. Efter att ha vidareutbildat mig till specialpedagog samt läst språk-, läs- och skrivutveckling inom speciallärarprogrammet har jag arbetat som specialpedagog i 10 år. Jag har arbetat både i skolan och som kommunövergripande specialpedagog inom barn- och elevhälsan.

Jag har startat upp och varit verksamhetsansvarig för Lidingö Språkotek med specialisering inom tal, språk och kommunikation (språkstörning) samt läs-, och skrivsvårigheter/dyslexi för förskola och skola. Jag har stor erfarenhet av bland annat handledning, undervisning, observationer, föreläsningar, workshops, kartläggningar och ett nära samarbete med föräldrar, pedagoger och logopeder. Jag har även haft uppdrag såsom språk-, läs- och skrivutvecklare och samordnare för nyanländas lärande på kommunövergripande nivå.

Min utbildning:

– Grundskollärarexamen 1998 Malmö högskola/Lunds universitet årskurs 1-7 inriktning Ma/NO, specialpedagogik
– Specialpedagogexamen 2010, Stockholms universitet
– Handledarutbildning 2004, Stockholms universitet
– Utbildning inom autism spektrum tillstånd 2006, Stockholms universitet
– Utbildning inom grav språkstörning 2013, Specialpedagogiska skolmyndigheten
– Speciallärare inriktning språk-, läs- och skrivutveckling 2015, Mälardalens högskola

Referenser
  • "Vi fick kontakt med Katarina genom förskolan som vårt barn gick på. Vårt barn var långt efter i språkutvecklingen och Katarina kontaktades av förskolan och var där några gånger för att träffa vårt barn och ge tips och stöd till pedagogerna. När vi föräldrar visade vårt missnöje i och med att det finns väldigt få stödfunktioner för oss som familj fick jag reda på att jag kunde kontakta Katarina privat vilket jag gjorde. Jag var där ca 2 gånger per termin, fick tips och stöd och fick låna arbetsmaterial, självklart anpassat efter mitt barn. Katarina är en fantastisk person med driv för det hon gör. Hon visar stor respekt mot både barn och vuxna och stöttar på ett fantastiskt sätt! Alla som har möjligheten att få hjälp av Katarina är lyckligt lottade!"

    Förälder till 8-årig pojke
  • "Vi har fått värdefull hjälp av Katarina med att öka medvetenheten och höja kompetensen kring elever med språklig sårbarhet på skolan. Detta har skett via föreläsningar såväl som via enskild handledning kring elever. Katarina har fungerat som ett mycket kunnigt, lugnt och tryggt bollplank som hjälpt oss att hitta nya vägar kring hur vi arbetar med våra elever. Förutom föreläsningar, handledning och diskussioner har vi också haft möjlighet att låna utprovade och stimulerande material som elever och vuxna kan arbeta med tillsammans. Detta har varit uppskattat hos eleverna och har bidragit till en positiv språkutveckling. Katarina har även gjort observationer och tester av elever. Utifrån resultaten har hon sedan handlett oss och gjort bedömningar om eleven bör utredas vidare av t.ex logoped. Vid vissa tillfällen har hon även kommit ut till skolan och haft språklig träning med elever med språklig sårbarhet. Vi ger Katarina våra varmaste rekommendationer."

    Två specialpedagoger på f-9 skola Lidingö
  • Vi har en dotter med dyslexi och fonologisk språkstörning (enkelt uttryckt ”ordblind och orddöv”). Vi har sedan förskoleåldern fått ovärderlig hjälp av Katarina, både som rådgivare och som specialpedagog. När vår dotter var 8 år och gick i årskurs 2 hade hon ännu inte ”knäckt koden”, dvs hade inte automatiserat avkodningen. Katarina hjälpte oss att förstå att hon behövde intensiv träning av avkodningen. Vi valde att använda Fonomix. Katarina kom till skolan 4 dagar i veckan under period om 6 veckor, och tränade 15 minuter med henne innan skolan började. Detta fick igång avkodningen och därmed läsningen för vår dotter. Vår dotter har genom åren genomfört ett flertal utredningar och tränat med olika personer, och har byggt upp ett visst motstånd mot nya personer. Hon har blivit mycket duktig på att hitta sätt att skjuta upp det som är jobbigt, och lägga fokus på andra saker. Pennan är inte bra, bordet är inte bra, jag är törstig, måste gå på toaletten, varför har du en blå tröja etc etc. Vår dotter har alltid haft väldigt lätt för att samarbeta med Katarina. Katarina är glad och positiv, samtidigt som Katarina är tydlig och inte viker ned sig. Med Katarina blev träningen rolig, och det gick inte att lura in Katarina på avvägar. Katarina lyckade också bygga upp en motivation. För vår dotter är den bästa motivationen en direkt koppling mellan träning och resultat. Om man tränar på avkodning vill hon kunna se att avkodningen går bättre. Motivation genom att få stjärnor eller saker fungerar dåligt. Katarina har en mycket bred kompetens och ett helhetsperspektiv. Många av de vi har träffat är specialister inom sitt sakområde – logoped som tränar uttal för förskolebarn, logoped som genomför dyslexiutredningar, logoped som tränar språkljud på sin mottagning, talpedagog som tränar uttal i skolan, specialpedagog i skolan etc. De flesta ser enbart sitt område och ur sitt perspektiv och vi saknade någon som hade en helhetsförståelse och som kunde se utanför sin egen box. Katarina har dessutom otroligt bra kunskap och insikt i hur dessa specialister resonerar och ur vilket perspektiv de kommer med sina rekommendationer. Vi har haft och har otroligt stor glädje av att kunna få hjälp av Katarina, diskutera hur vi ska kunna komma vidare med skolan, vilken träning behövs, hur vi ska resonera och välja, hur skapar vi motivation, hur mycket press, hur hanterar man krav? Vi har alltid känt att Katarina är otroligt kompetent, väldigt givande som stöd till oss föräldrar och fantastisk på att träna med vår dotter. Vi kan ge Katarina våra allra bästa rekommendationer och kommer att anlita henne även framöver.